Utbildning: Samarbetslösningar för studenters mentala hälsa på universitet och skolor

 

Att ta itu med det aktuella tillståndet för studenters psykiska hälsa: skräddarsytt stöd för skolor och universitet

Närliga resultat från Office for National Statistics har belyst det aktuella tillståndet för elevers psykiska hälsa. Nästan fyra av tio elever har rapporterat att de upplever mild eller måttlig depression, medan 27 % har uppvisat tecken på en potentiell ätstörning. En undersökning gjord bland universitetssökande visade att nästan en fjärdedel av dem har råkat ut för ätrelaterade problem eller ätstörningar under det senaste året, vilket tyder på en ökning med 30 % jämfört med siffror som registrerades för fyra år sedan.

Som ett erkännande av de eskalerande utmaningarna för psykisk hälsa som studenter står inför, samarbetar vi nära med både skolor och universitet och erbjuder en rad tjänster och terapier skräddarsydda för utbildningssektorn. Vårt erfarna team är specialiserat på att utveckla personliga bedömnings- och behandlingsplaner för att möta elevers unika psykiska hälsobehov.

Stödande skolor: Skapa en uppfostran miljö

Vi har ett nära samarbete med skolor för att genomföra omfattande initiativ för mental hälsa som främjar välbefinnande, motståndskraft och akademisk framgång. Vårt team samarbetar med lärare, administratörer och supportpersonal för att utveckla strategier och program som tar itu med de specifika utmaningar som eleverna står inför. Våra tjänster för skolor inkluderar:

  • Psykisk hälsa Workshops och utbildning: Vi tillhandahåller interaktiva workshops och utbildningssessioner för att utrusta skolpersonal med de kunskaper och färdigheter som krävs för att identifiera och stödja elevers behov av psykisk hälsa. Dessa sessioner täcker ämnen som tidig intervention, stresshantering och främjande av känslomässigt välbefinnande.

  • Studentbedömningar och interventioner: Våra erfarna specialister genomför bedömningar för att identifiera elever som kan behöva ytterligare stöd. Vi erbjuder individuell rådgivning, gruppterapi och specialiserade insatser för att hantera ett brett spektrum av psykiska problem.

  • Samråd och samarbete: Vi arbetar nära skolledningen för att utveckla policyer, procedurer och riktlinjer som främjar en mentalt hälsosam miljö. Våra experter tillhandahåller konsulttjänster och samarbetar med skolor för att skapa effektiva remisssystem, krishanteringsprotokoll och förebyggande strategier.

  • Föräldrar och samhällsengagemang: Vi samarbetar med föräldrar och det bredare skolsamhället för att främja en samarbetsstrategi för elevers psykiska hälsa. Vi erbjuder informativa sessioner och workshops som utbildar föräldrar i att stödja sina barns välbefinnande och bygger partnerskap mellan skolan och familjerna.

Stöd till universitet: förbättra studenternas välbefinnande

Universiteten står ofta inför unika utmaningar när det gäller studenters psykiska hälsa. Våra dedikerade tjänster för universitet syftar till att förbättra studenternas välbefinnande, hantera akademiska tryck och tillhandahålla omfattande stödsystem. Vårt stöd till universitet inkluderar:

  • Studentrådgivning och terapi: Vårt team av erfarna kuratorer och terapeuter ger individuellt stöd till universitetsstudenter och tar itu med ett brett spektrum av problem med psykisk hälsa. Vi erbjuder korttidsrådgivning, krisinsatser och remisser till specialiserade tjänster vid behov.

  • Kampanjer för medvetenhet om mental hälsa: Vi samarbetar med universitet för att utveckla och genomföra kampanjer för medvetenhet om mental hälsa på campus. Dessa initiativ syftar till att minska stigmatisering, öka beteenden som söker hjälp och främja en kultur av välbefinnande.

  • Krisinsatser och eftervård: Vårt team är tillgängligt för att ge omedelbart krishanteringsstöd under kritiska incidenter på campus. Vi samarbetar med universitetsmyndigheter för att säkerställa snabba insatser och uppföljning av berörda studenter.

Genom att samarbeta med oss ​​kan utbildningsinstitutioner främja en uppfostrande och stödjande miljö som främjar deras elevers och personals mentala välbefinnande. Vi är engagerade i att samarbeta med skolor och universitet för att skapa en positiv och inkluderande pedagogisk upplevelse som prioriterar mental hälsa i varje skede. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan skräddarsy våra tjänster för att möta din institutions unika behov.