Patientsekretessmeddelande

HEALTHCHOICES GLOBAL LIMITED

Patientsekretessmeddelande

Sept 2021

Nyckelpunkter:

 • Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder information om dig i syfte att ge dig våra sjukvårdstjänster. Vi använder dina känsliga uppgifter: Som patient kommer vi att använda information om din hälsa, ras och etniska ursprung, sexuella läggning och religion.
 • Dela data: Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje part, inklusive andra vårdgivare som kan bidra till din vård, din läkare, lagstadgade organ som berörs av regleringen av din vård och andra myndigheter som kan vara inblandade i din vård.
 • Säkerhet: Vi respekterar säkerheten för dina uppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Internationell överföring: Vi arbetar med internationella medicinska leverantörer där vi kan överföra data med patientens uttryckliga samtycke.

Health Choices Global respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande kommer att informera dig om hur vi tar hand om patientens personuppgifter och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Använd även ordlistan för att förstå innebörden av några av termerna som används i detta sekretessmeddelande.

 

VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

  1. 1 Enligt General Data Protection Regulation och Data Protection Act 2018 är vi skyldiga att förklara för våra patienter varför vi samlar in information om dig, hur vi avser att använda den informationen och om vi kommer att dela denna information med någon annan.

  1. 2 Detta uttalande gäller alla våra patienter och även blivande patienter.

  1. 3 Vi kan uppdatera detta uttalande när som helst, och vi kommer att förse dig med ett nytt sekretessmeddelande när vi gör några väsentliga uppdateringar. Vi kan även då och då meddela dig på andra sätt om behandlingen av dina personuppgifter.

  1. 4 Det är viktigt att du läser detta uttalande så att du vet hur och varför vi använder information om dig. Det är också viktigt att du informerar oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter så att informationen som vi har om dig är korrekt och uppdaterad.

  1. 5 Vi är Health Choices Global Limited och är en "datakontrollant" för den information som vi har om dig. Detta innebär att vi är ansvariga för att bestämma hur vi lagrar och använder de personuppgifter som vi har om dig.

  1. 6. Vi har utsett en dataskyddsombud ("DPO") som är ansvarig för att övervaka vad vi gör med din information och övervaka vår efterlevnad av dataskyddslagar.

  KONTAKTINFORMATION

  1. 7. Vår fullständiga information är:

   

  Fullständigt namn på juridisk person: Health Choices Global Limited som är ett företag registrerat i England och Wales under företagsnummer 10941962 och vars registrerade adress är Kemp House, 160 City Road, London, Storbritannien, EC1V 2NX

  DPO-kontaktformulär maila oss på operations@healthchoicesglobal. com

  Korrespondensadress: 2 Harley Street, London, W1G 9PA

  Du har rätt att göra ett klagomål när som helst till Information Commissioner's Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www. ico. org. Storbritannien). Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med dina problem innan du närmar dig ICO så vänligen kontakta oss i första hand.

  VARFÖR SAMLAR VI IN DIN INFORMATION?

   2. 1 Vi ber om information om dig så att vi kan se till att vi ger dig den bästa sjukvården och servicen som vår patient.

   2. 2 Om vi ​​behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig och du inte tillhandahåller dessa uppgifter när du begär det, kanske vi inte kan ge dig den tjänst du behöver, men vi kommer att meddela dig om så är fallet vid tillfället.

   TYPER AV PERSONUPPGIFTER VI ANVÄNDER

    3. 1 Vi samlar in information om dig som är relevant för din vistelse hos oss och den vård vi ger dig. Detta inkluderar:

    3. 1 1 personliga uppgifter (såsom namn, födelsedatum, kön, civilstånd, personnummer, yrke);

    3. 1 2 kontaktuppgifter (såsom din adress, personliga telefonnummer och personliga e-postadresser);

    3. 1 3 finansiell information (som dina bankkontouppgifter och information om din finansiella

    omständigheter);

    3. 1 4 information om dina närmaste anhöriga (i syfte att kontakta nödsituationer);

    3. 1 5 information om andra vårdgivare (t.ex. din husläkare och information om praktiken);

    3. 1 6. video och fotografier av dig (som CCTV-filmer, fotografier av säkerhetsskäl, etc):

    3. 2 SPECIELLA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

    En del av informationen som vi samlar in om dig kan vara "särskilda kategorier av personuppgifter". Särskilda kategorier av uppgifter kräver en högre skyddsnivå. De speciella kategorierna av personuppgifter om dig som vi kan samla in inkluderar:

    3. 2 1 information om ditt ras eller etniska ursprung;

    3. 2 2 information om din religiösa övertygelse;

    3. 2 3 information om ditt sexliv och sexuella läggning;

    3. 2 4 sjukvårdsinformation, inklusive:

    3. 2 4 1 eventuella funktionshinder eller särskilda krav som du kan ha;

    3. 2 4 2 medicinska journaler relaterade till din behandling av oss;

    3. 2 4 3 din medicinska historia; och

    3. 2 4 4 register som krävs av vårdtillsynsmyndigheter.

    3. 3 AGGREGERAD DATA

    Vi samlar också in, använder och delar anonymiserad och aggregerad data ("Aggregerad data") såsom statistisk eller demografisk data för våra egna interna och marknadsföringsändamål. Aggregerad data härrör från dina personuppgifter men anses inte som personuppgifter i lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Men om vi kombinerar eller kopplar samman samlad data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med detta sekretessmeddelande.

    KÄLLA TILL DIN PERSONLIGA INFORMATION

     4. 1 Ovanstående information som vi samlar in om dig kommer att erhållas från en mängd olika källor som inkluderar:

     4. 1 1 från dig direkt både före och under din behandling hos oss;

     4. 1 2 från dina vänner och släktingar som ger oss information om dig;

     4. 1 3 från din arbetsgivare (om de har varit med och hänvisat dig till oss); och

     4. 1 4 från annan vårdpersonal och tjänstemän inom den lokala myndigheten/socialtjänsten.

     HUR OCH VARFÖR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

      5. 1 I enlighet med dataskyddslagarna behöver vi en "laglig grund" för att samla in och använda information om dig för något särskilt ändamål.

      5. 2 Nedan har vi angett de olika syften för vilka vi samlar in och använder dina personuppgifter, tillsammans med de lagliga grunder som vi kommer att förlita oss på.

      Varför vi använder din information Vår lagliga grund för att använda din information

      Tillhandahållande av vård och relaterade tjänster: För att ge dig

      • med säker, lämplig och personlig vård som en av våra patienter och se till att vi möter dina
      • individuella krav. Det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig. Det är nödvändigt för att uppfylla juridiska/regulatoriska skyldigheter. Det är nödvändigt för våra legitima intressen (där de
      • inte åsidosätts av dina rättigheter). Det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen. Det är nödvändigt för oss att ge dig sjukvård. *

      Ekonomi: Administrera betalningar för din behandling av oss. Det är nödvändigt för våra legitima intressen (där de inte åsidosätts av dina rättigheter). Det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.

      Admin: Administrativa ärenden som är nödvändiga för att vår organisation ska fungera dagligen. Detta kan ibland innefatta förebyggande, upptäckt och utredning av bedrägerier och korruption. Det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig. Det är nödvändigt för att uppfylla juridiska/regulatoriska skyldigheter.

      Varför vi använder din information vår lagliga grund för att använda din information

      Det är nödvändigt för våra legitima intressen (där de inte åsidosätts av dina rättigheter). Det är nödvändigt för oss att ge dig sjukvård. *

      Analys och övervakning: Analysera kvaliteten på vården som levereras till våra patienter som en del av vår ständiga förbättring av servicen.

      • Det är nödvändigt att utföra vårt avtal med dig.
      • Det är nödvändigt för våra legitima intressen (där de inte åsidosätts av dina rättigheter).
      • Det är nödvändigt att uppfylla juridiska/regulatoriska skyldigheter.
      • Det är nödvändigt för oss att ge dig sjukvård. *

      Klagomål: Hanterar eventuella klagomål, uppkomna problem.

      • Det är nödvändigt att utföra vårt avtal med dig.
      • Det är nödvändigt för våra legitima intressen (där de inte åsidosätts av dina rättigheter).
      • Det är nödvändigt att uppfylla juridiska/regulatoriska skyldigheter.
      • Det är nödvändigt för oss att ge dig sjukvård. *
      • Säkerhet och reglering: Vi använder dina personuppgifter i syfte att skydda och reglera sjukvården.
      • Det är nödvändigt att utföra vårt avtal med dig.
      • Det är nödvändigt att uppfylla juridiska/regulatoriska skyldigheter.
      • Det är nödvändigt för våra legitima intressen (där de inte åsidosätts av dina rättigheter).
      • Det är nödvändigt för oss att ge dig sjukvård. *

      Kommunikation: Vi kommer att behöva använda din personliga information för att kommunicera med dig före, under och efter din behandling.

      När du till exempel ringer oss kan vi spela in dessa samtal för övervakning och utbildningsändamål.

      • Det är nödvändigt att utföra vårt avtal med dig.
      • Det är nödvändigt för våra legitima intressen (där de inte åsidosätts av dina rättigheter).
      • Marknadsföring: Vi kommer att använda din personliga information för att informera dig om detaljer om våra produkter och tjänster som vi tror kommer att vara till nytta eller intresse för dig.
      • Det är nödvändigt för våra legitima intressen (där de inte åsidosätts av dina rättigheter).

      Förbättra våra tjänster: Vi kan be dig att frivilligt fylla i patientundersökningar för att hjälpa oss att förbättra de tjänster vi tillhandahåller dig. Vi förlitar oss på ditt uttryckliga samtycke för att vi ska kunna använda dina personuppgifter. *

      Säkerhet: Vi kan behöva ta bilder på dig som en del av våra säkerhetsprocesser, till exempel användning av CCTV-bilder.

      • Det är nödvändigt för våra legitima intressen (där de inte åsidosätts av dina rättigheter).
      • Det är nödvändigt för förvaltningen av hälso- och sjukvårdstjänster. *

      * Detta är en ytterligare laglig grund som vi måste förlita oss på för att kunna använda speciella kategorier av data som information om din hälsa

      ATT UPPFYLLA DATASKYDDSLAG

       6. 1 Vi kommer att följa dataskyddslagstiftningen när vi använder din personliga information. Kärnan i dataskyddslagarna är "dataskyddsprinciperna" som säger att den personliga information vi har om dig måste vara:

       6. 1 1 används lagligt, rättvist och på ett öppet sätt;

       6. 1 2 samlas in endast för giltiga ändamål som vi tydligt har förklarat för dig och inte används på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål;

       6. 1 3 relevant för de syften vi har berättat om och begränsat endast till dessa ändamål;

       6. 1 4 korrekt och hålls uppdaterad;

       6. 1 5 förvaras endast så länge som nödvändigt för de syften vi har berättat om; och

       6. 1 6. förvaras säkert.

       DELA DIN INFORMATION

        7. 1 Vi kommer att dela dina personuppgifter med tredje part där vi har en laglig grund för att göra det.

        7. 2 De typer av organisationer som vi delar dina personuppgifter med är följande:

        7. 2 1 Hälsovårdsleverantörer och multidisciplinära team: Där det är lagligt och nödvändigt att göra det kommer vi att dela information om dig med andra medicinska tjänsteleverantörer som är direkt involverade i din vård, inklusive laboratorietjänster, bildbehandlingscenter eller specialister till vilka du har begärt en remiss.

        7. 2 2 Leveranstjänster: Där det är lagligt och nödvändigt att göra det kommer vi att dela viss minimiinformation om dig med insamlingsleveranstjänster inklusive budtjänster och Royal Mail för att leverera/samla in produkter eller tester som du har beställt av oss.

        7. 2 3 Din arbetsgivare: Om din arbetsgivare tillhandahåller GP-tjänster som en anställningsförmån för dig, kan vi berätta för din arbetsgivare att du har besökt ett möte. Vi kommer inte att dela några personligt identifierbara uppgifter eller medicinska detaljer utan ditt uttryckliga samtycke till detta (t. g för läkare före anställning)

        7. 2 4 Regulatorer / Skyddsmyndigheter / Kommissionärer: Vi delar även dina personuppgifter med dessa offentliga organ där vi är skyldiga att göra det enligt lag.

        7. 2 5 Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter: Under begränsade omständigheter kan vi behöva dela dina personuppgifter med polisen om det krävs för brottsutredningar och brottsbekämpning.

        7. 2 6. IT-tjänsteleverantörer: Vi kan använda externa IT-leverantörer som kan ha tillgång till dina personuppgifter från tid till annan som är nödvändigt för att utföra deras tjänster.

        7. 2 7. Advokater: Där det är lagligt att göra det, kan vi dela din personliga information med alla personer som har behörighet att agera å dina vägnar, till exempel de som beviljats ​​fullmakt.

        7. 2 8 Närstående: vi kan komma att dela din personliga information med dina närmaste anhöriga (om vi känner till deras kontaktuppgifter) i en nödsituation

        7. 3 Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med din vanliga husläkare där vi har ditt uttryckliga samtycke.

        ÖVERFÖRA INFORMATION UTANFÖR EU

         8. 1 Vi samarbetar med internationella vårdgivare och reseförsäkringsgivare som hänvisar patienter till oss som behöver träffa en läkare när de är i London. Dessa patienter undertecknar ett samtyckesformulär för att få uppgifterna skickade tillbaka till den medicinska assistansen/försäkringsgivaren. OBS Dessa patienter är vanligtvis inte bosatta i Storbritannien.

         8. 2 För patienter som inte hänvisas till oss av en vårdgivare kommer vi inte att överföra data utanför EES.

         8. 3 Många av våra externa tredje parter är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES.

         8. 4 Närhelst vi överför dina personuppgifter från EES, säkerställer vi att en liknande grad av skydd ges den genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder implementeras:

         8. 4 1 Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen. För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: Adekvat skydd av personuppgifter i länder utanför EU.

         8. 4 2 Där vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa. För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: Modellavtal för överföring av personuppgifter till tredjeländer.

         8. 4 3 Där vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de är en del av integriteten

         Sköld som kräver att de tillhandahåller liknande skydd som personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: EU-US Privacy Shield.

         Kontakta oss på hello@healthchoicesglobal. com Om du vill ha ytterligare information om den specifika mekanism som används av oss när du överför dina personuppgifter från EES.

         KAN VI ANVÄNDA DIN INFORMATION FÖR NÅGOT ANNAT SYFTE?

          9. 1 Vi kommer vanligtvis endast att använda din personliga information för de ändamål för vilka vi samlar in den. Det är möjligt att vi kommer att använda din information för andra ändamål så länge de andra ändamålen är kompatibla med de som anges i denna policy. Om vi ​​avser att göra det kommer vi att förse dig med information om det andra ändamålet innan vi använder det för det nya ändamålet.

          9. 2 Vi kan också använda din personliga information för andra ändamål där sådan användning krävs eller tillåts enligt lag.

          ATT LAGRA DIN INFORMATION OCH RADERA DEN

           10. 1 Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka vi har samlat in dem eller för att uppfylla ett annat lagligt ändamål (enligt beskrivningen ovan). När vi inte längre har ett lagligt syfte för att lagra dina uppgifter, kommer vi att förstöra din personliga information på ett säkert sätt i enlighet med vår datalagringspolicy. Detaljer om lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter finns i vår lagringspolicy som du kan begära från oss på Kontakta oss – Healthchoicesglobal

           10. 2 För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till mängden, arten och känsligheten hos personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt och de tillämpliga juridiska kraven.

           DINA RÄTTIGHETER

            11. 1 Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att:

            11. 1 1 Begär tillgång till din personliga information (allmänt känd som en "begäran om tillgång till registrerade"). Detta gör att du kan få en kopia av den personliga information vi har om dig och att kontrollera att vi lagligen behandlar den.

            11. 1 2 Begär rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du kan korrigera eventuell ofullständig eller felaktig information vi har om dig.

            11. 1 3 Begär radering av din personliga information under vissa omständigheter. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personlig information där det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta att behandla den.

            Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan).

            11. 1 4 Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller en tredje parts) eller allmänintresse som vår lagliga grund för behandling och det är något i din speciella situation som leder till att du invänder mot behandling på denna grund . Du har även rätt att göra invändningar om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

            11. 1 5 Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att avbryta behandlingen av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess riktighet eller orsaken till behandlingen av dem.

            11. 1 6. Begär överföring av dina personuppgifter till en annan part under vissa omständigheter.

            11. 2 Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi överför en kopia av dina personuppgifter till annan part, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud skriftligen.

            RÄTT ATT ÅTERKÄNDA SAMTYCKE

             12. 1 Under de begränsade omständigheter där vi förlitar oss på ditt samtycke som vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter för ett specifikt ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för den specifika behandlingen. För att återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud. När vi har fått ett meddelande om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla din information för det eller de syften som du ursprungligen samtyckte till, såvida vi inte har annan legitim grund för att göra det i lag.

             AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

              13. 1 Du kommer inte att bli föremål för beslut som kommer att ha en betydande inverkan på dig enbart baserat på automatiserat beslutsfattande.

              RÄTT ATT KLAGA TILL ICO

               14. 1 Du har rätt att klaga till Information Commissioner's Office ("ICO") om du inte är nöjd med hur vi använder din information. Du kan kontakta ICO genom att skriva till Information Commissioner's

               Kontor, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

                

                

                

               Korrespondensadress: 2 Harley Street, London, W1G 9PA