Psykisk hälsoträning för lärarpersonal

Anpassade utbildningsprogram för skolor och universitet

På vår organisation är vi specialiserade på att skapa skräddarsydda utbildningsprogram utformade för att möta de unika behoven hos både skolor och universitet. Varje år stöter pedagoger, lärare och administratörer på elever som står inför en rad psykiska problem, inklusive självmordstankar, stress, extrem ångest och beroende.

Utöver dessa utmaningar upplever eleverna ofta tillstånd som:

  1. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
  2. Bipolär sjukdom
  3. Självskada
  4. Opioidmissbruk (ersätter alkohol- och drogmissbruk)

Det är viktigt att notera att psykiska hälsoproblem påverkar elever från historiskt marginaliserade och förtryckta grupper oproportionerligt mycket. De ekonomiska, hälsomässiga och andra skillnaderna som dessa samhällen möter skapar betydande stress och svårigheter, vilket kan bidra till tillstånd som depression och missbruk. Dessutom har medlemmar av dessa samhällen ofta begränsad tillgång till psykisk hälsa stöd och resurser.

Dessutom kan funktionshinder och skillnader i kön, sexuell läggning, religion och invandringsstatus leda till diskriminering, vilket negativt påverkar det mentala välbefinnandet för både lärare och elever.

Psykisk hälsas inverkan på studenter

Elevers förmåga att trivas och utvecklas påverkas av olika faktorer, där mental hälsa spelar en avgörande roll. Toxisk stress till följd av fysisk eller känslomässig misshandel, försummelse, rasism och ekonomisk instabilitet kan hindra utvecklingen av viktiga kognitiva funktioner som är nödvändiga för akademisk framgång. Äldre elever som har upplevt sådana motgångar är mer benägna att uppvisa symptom på ADHD, explosiv ilska och oppositionell trotsstörning, medan yngre barn kan visa utbrott, aggression och hyperaktivitet. Dessutom kan genetik också bidra till en elevs mentala välbefinnande.

Psykiska hälsoproblem påverkar avsevärt elevernas närvaro, akademiska prestationer, social och känslomässig utveckling och grad av examen. Dessa utmaningar kan undergräva elevernas förmåga att koncentrera sig, prioritera uppgifter och utöva exekutiv funktion, vilket gör det allt svårare för dem att lära sig och utmärka sig. Dessutom kan beteendeproblem som härrör från psykiska hälsoproblem resultera i frekventa disciplinära åtgärder och skolundvikande, vilket ytterligare hindrar deras sociala och känslomässiga tillväxt.

Fördelarna med träning i mental hälsa för lärare

Med tanke på de höga insatserna måste utbildningsledare vidta åtgärder för att hantera den växande psykiska hälsokrisen bland studenter. Eftersom eleverna tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan, har rätt utbildade lärare många möjligheter att observera, känna igen och ta itu med psykiska problem. Psykisk hälsoträning utrustar lärare med de nödvändiga verktygen för att ge meningsfullt stöd, vilket gör att eleverna kan trivas akademiskt.

Genom utbildning i mental hälsa lär sig lärare effektiva metoder för att identifiera och nå ut till elever som kan utveckla missbruk eller psykiska problem. De får en djupare förståelse för vikten av tidiga insatser. Dessutom utrustar denna utbildning lärare att hjälpa elever att navigera i psykiska utmaningar eller kriser.

Träning i mental hälsa för lärare innebär också att ge dem strategier för att på lämpligt sätt svara på behoven hos nödställda elever samtidigt som de skyddar deras eget mentala välbefinnande. Den känslomässiga belastningen på lärare kan vara betydande, vilket ofta leder till utbrändhet och utmattning när de saknar de nödvändiga verktygen för att hantera potentiellt traumatiska situationer.

Genom att erbjuda utmärkt utbildning strävar vi efter att öka engagemanget inom följande områden:

  1. Närmare relationer mellan lärare och elever
  2. Förbättrad klassrumseffektivitet
  3. Minskad jämställdhetsoffer

Nedan är ett urval av de kurser vi erbjuder för att stödja mental hälsa och välbefinnande i utbildningsmiljöer:

1. ADHD-medvetenhet

Kursen för ADHD-medvetenhet ger en djupgående förståelse för hur ADHD påverkar barn och tonåringar. Den utforskar symtom, hyperaktivitet, impulskontroll och uppmärksamhetssvårigheter i både hemmet och skolan. Den här kursen är perfekt för personer som arbetar med barn, de som är intresserade av att arbeta med barn eller alla som vill utöka sina kunskaper om ADHD.

2. Ångestsyndrom hos barn

Denna kurs undersöker normalt beteende kontra ångestsyndrom hos barn. Deltagarna kommer att lära sig strategier för att stödja oroliga barn och få en bättre förståelse för hur olika ångestsyndrom yttrar sig.

3. Aspergers syndrom medvetenhetskurs

Denna kurs belyser Aspergers syndrom och utforskar dess huvudsakliga egenskaper och dess plats i det autistiska spektrumet. Deltagarna kommer att lära sig hur man ger stöd och förståelse för individer med Aspergers syndrom.

4. Autism Awareness Course

Autism Awareness-kursen ger en introduktion till autism och andra utvecklingsstörningar. Den ger en översikt över klassrumsrutiner, ökar medvetenheten om autism och diskuterar relevanta lagar och befintliga tjänster.

5. Mobbning i skolan Kurs

Denna omfattande kurs täcker olika aspekter av mobbning, inklusive dess definition, prevalens i skolor, förebyggande och interventionsstrategier, skapa en positiv skolkultur, ta itu med nätmobbning och förstå sambandet mellan mobbning och självmord.

6. Kurs om utmanande beteende hos unga

Denna kurs utforskar stadierna och teorierna kring utmanande beteende hos barn, och utrustar deltagarna med strategier för att övervinna och effektivt hantera sådant beteende.

7. Barnpsykologikurs

Barnpsykologi-kursen fördjupar sig i principerna för utvecklingspsykologi, undersöker föräldraskapets inverkan på barns resultat och utforskar de utmaningar som kan påverka kvaliteten på relationen mellan föräldrar och barn.

8. Barnskyddskurs

Denna kurs fokuserar på nyckelelement som är nödvändiga för att säkerställa säkerhet och barnskydd. Den täcker ämnen som skydds- och barnskyddskoncept, sårbarhet, förståelse av barnskyddsfrågor, rollen som den lokala myndighetens utsedda handläggare (LADO), remissprocesser och bästa praxis för skydd.

9. Klassrumsbeteendehanteringskurs

Deltagare i den här kursen kommer att få insikter i att förstå barns beteende och attityder, effektiva klassrumsbeteendehanteringstekniker, främjande av klassrumsproduktivitet och effektivitet, konfliktlösning och strategier för att stödja elever med särskilda utbildningsbehov (SEN).

10. Kurs för djupgående och multipla inlärningssvårigheter (PMLD)

Denna kurs ger en djupgående förståelse för djupgående och multipla inlärningssvårigheter, inklusive deras definition, effekter och pedagogiskt och fysiskt stöd som krävs.

11. Kurs för att främja positivt barnbeteende

I den här kursen kommer deltagarna att lära sig om positiva förstärkningstekniker, dess fördelar och hur man implementerar positiva förstärkningsstrategier effektivt.

12. Kurs för skydd av barn med funktionshinder

Detta utbildningsprogram fokuserar på att utforska barn med funktionshinder, förstå försummelse och misshandel av barn, känna igen tecken på övergrepp och försummelse hos barn med funktionshinder, och svara på problem effektivt.

13. Säkrare rekrytering i skolan Kurs

Den här kursen täcker olika aspekter av säker rekrytering i skolor, inklusive rekryteringsprocessen, intervju- och introduktionsprocedurer, bakgrundskontroller och hantering av anklagelser på lämpligt sätt.

14. Kurs för särskilda behov i förtid

Deltagare kommer att få värdefull kunskap om specialpedagogiska behov (Särskilda utbildningsbehov) under de första åren, olika typer av särskilda behov, vikten av inkluderande undervisningsmetoder, strategier för att stödja barn med behov av särskilt stöd, effektiva kommunikationsförmåga och relevant lagstiftning.

15. Understanding Children's Rights Course

Den här kursen fördjupar sig i historien och utvecklingen av barns rättigheter, utforskar frågor och risker som barn står inför, undersöker viktiga rättsliga ramar såsom FN:s konvention om barnets rättigheter och barnlagen, tar upp jämställdhet och mångfald och belyser vikten av att säkerställa och upprätthålla barns rättigheter.

Välkommen att fylla i kontaktformuläret nedan för att fråga om specifika kurser eller begära vår omfattande kurskatalog. Vi är engagerade i att bygga skräddarsydda utbildningsprogram som möter dina specifika behov och krav. Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera ytterligare detaljer.