Health Choices Global Affiliates och Referral Program Regler och villkor

 

Villkor och villkor

LÄS FÖLJANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HÄLSAVAL GLOBALA HÄNVISNINGSPROGRAMMET NOGA INNAN DU DELTAGAR I PROGRAMMET. DELTAGANDE I DETTA PROGRAMMET ÄR DIT ACCEPTERANDE AV PROGRAMMETS ALLA VILLKOR OCH VILLKOR.

Vi är glada över att du har valt att delta i HEALTH CHOICES GLOBAL remissprogram. Ditt deltagande i och användning av programmet är strikt föremål för programvillkoren och HEALTH CHOICES GLOBALs villkor. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Accepterande och uppsägning av deltagare

Vi kan och kommer att göra alla beslut angående deltagande i Health Choices Global-programmet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt deltagande i programmet när som helst av vilken anledning som helst eller utan anledning, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, efter skriftligt meddelande till dig. Alla skriftliga meddelanden som krävs eller tillåts nedan kan skickas via e-post till din registrerade e-postadress. Genom att delta i programmet samtycker du till leverans av alla programrelaterade meddelanden och information via e-post till den e-postadress du har registrerat dig med, och bekräftar att du har nödvändig utrustning (hårdvara och mjukvara) för att ta emot sådana e-postmeddelanden. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kvalificerade hänvisningar och betalning

Kvalificerade hänvisningar måste (i) vara nya kunder till Health Choices Global: för programmets syften omfattar "ny kund" inte varken (1) en person som är en nuvarande eller väntande kund (2) en person som var en kund inom 30 dagar omedelbart före det datum då en inbjudan via e-post skickades till den personen; (ii) uppfylla alla registreringskrav; (iii) registrera dig online genom att länka till webbplatsen med hjälp av den personliga länken som genereras av referensprogrammet (registreringar från e-postmeddelanden eller länkar som inte genereras av programmet är inte berättigade till fakturakrediter); (iv) förbli inskriven i minst 90 dagar i följd; och (v) ha "cookies" aktiverade på datorn från vilken registreringen utförs. Berättigade deltagare kommer att få en provision för varje kvalificerad remiss. Beloppet för sådan provision kommer att bestämmas baserat på det aktuella erbjudandet vid tidpunkten för den tillämpliga kvalificerade remissens registrering. Det erbjudna provisionsbeloppet kan ändras när som helst före registreringen av en kvalificerad remiss utan att meddela dig eller dina remisser. Remissprogramsidan på Health Choices Globals webbplats kommer att innehålla uppdaterad information om det aktuella erbjudna beloppet. Sådan provision kommer att delas ut på kvartalsbasis så snart den kvalificerade remissen har uppfyllt alla krav. Genom att delta i programmet samtycker du till att vi ska göra det slutgiltiga beslutet om en remiss uppfyller alla krav för att betraktas som en kvalificerad remiss. Från tid till annan kan det förekomma tidsbegränsade kampanjer som ger ökade incitamentsbetalningar. De kan ändras utan meddelande till dig genom att uppdatera informationen på sidan för remissprogram på Health Choices Globals webbplats.

Programanvändning

Health Choices Global ger dig åtkomst till programmet, som du kan använda för att spåra dina hänvisningar och betalningsbestämningar med avseende på detta; förutsatt att din användning av programmet strikt omfattas av programvillkoren. Health Choices Global kommer att uppdatera programmet med din kontoinformation med jämna mellanrum, inklusive att ange de e-postadresser som du har skickat ett e-postmeddelande med begäran om registrering till och om en viss remiss är en kvalificerad remiss. Vi är inte skyldiga att och kommer inte att lämna ut skälen till varför en viss remiss inte har ansetts vara en kvalificerad remiss.

UK Data Protection Act 2018, General Data Protection Regulation (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar

Health Choices Global följer UK Data Protection Act 2018, General Data Protection Regulation (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar. Vi respekterar din rätt till integritet och är angelägna om att säkerställa konfidentialitet och säkerhet för dina personuppgifter. Som sådan förväntar vi oss att du följer tillämpliga dataskyddslagar och förordningar när du deltar i vårt program. Vi respekterar också förfrågningar från konsumenter och kunder som väljer att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss, och vi förväntar oss att du gör detsamma.

Sekretess 

I samband med ditt deltagande i Health Choices Global-programmet kan du få konfidentiell och proprietär information som tillhör Health Choices Global, inklusive känslig kunddata ("Information"). Du kommer att upprätthålla all sådan information strikt konfidentiellt och använda informationen endast i samband med ditt deltagande i programmet. Oavsett vad som sägs motsatsen häri, samtycker du till att du kommer att följa alla tillämpliga dataskyddslagar och förordningar avseende hantering och skydd av konfidentiell information.

Oberoende entreprenörsrelation

Ditt deltagande i Health Choices Global-programmet ger dig ingen befogenhet att agera på uppdrag av vår verksamhet, dess moderbolag eller några anslutna enheter. Detta avtal skapar eller antyder inte en arbetsgivare-anställd relation, joint venture, partnerskap eller association mellan dig och Health Choices Global eller någon ansluten enhet. Som deltagare i programmet bekräftar du att du agerar som en oberoende entreprenör och tar alla risker i samband med denna status. Health Choices Global har inte rätt att styra eller kontrollera hur du utför dina skyldigheter enligt detta avtal.

Varumärken

Förutom det material som tillhandahålls dig i samband med ditt deltagande i programmet har du inte behörighet att använda några varumärken, upphovsrättsskyddat material, patent, namn, logotyper eller annan immateriell egendom som ägs eller licensieras av Health Choices Global, dess förälder företaget eller något av deras respektive dotterbolag.

Ersättning

Genom att delta i programmet samtycker du till och kommer att hålla vår verksamhet, dess moderbolag och deras respektive dotterbolag skadeslösa från och mot alla skador, kostnader, utgifter, anspråk eller ansvar av något slag, inklusive anspråk från tredje part , vare sig det är pågående eller hotat, inklusive men inte begränsat till, advokatarvoden och rättegångskostnader, som uppstår till följd av eller relaterade till ditt deltagande i programmet eller brott mot dessa programvillkor.

Garantifriskrivningar; Ansvarsbegränsning

Ditt deltagande i programmet sker på egen risk. Programmet tillhandahålls till dig "i befintligt skick" utan någon garanti, vare sig uttryckligen eller underförstått. Vi, Health Choices Global och vårt moderbolag, tillsammans med våra respektive dotterbolag, frånsäger sig alla garantier, inklusive utan begränsning, alla garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

I inget fall ska vi, Health Choices Global, vårt moderbolag eller något av våra respektive dotterbolag vara ansvariga för några speciella, indirekta, följdskador eller oförutsedda skador eller skador för förlust av vinst, inkomst, användning eller data, vare sig i kontrakt, försumlighet eller annan juridisk teori, som uppstår ur eller i samband med dessa programvillkor eller programmet, även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador. Vårt totala ansvar för alla anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa programvillkor eller programmet kommer att vara begränsat till det belopp som du, om något, betalar för att delta i programmet.

Garantifriskrivningar; Ansvarsbegränsning

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT DITT DELTAGANDE I PROGRAMMET ÄR HELT PÅ DIN EGEN RISK. PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARJE UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HEALTH CHOICES GLOBAL, DESS MODERFÖRETAG ELLER NÅGOT AV DESS AFFILIATE GER INTE NÅGRA GARANTIER ELLER UTSÄTTNINGAR ANGÅENDE PROGRAMMET, OCH FRISKRIVAR UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING AV GARANTI, GARANTI, GARANTI. POSITION OCH ICKE INTRÄDNING AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER .

UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET SKA HÄLSAVAL GLOBAL, DESS MODERFÖRETAG ELLER NÅGOT AV DESS ANSLUTNINGSFÖRETAG VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON SÄRSKILD, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR SKADOR, SKADOR, SKADOR, FÖRSÄLJNING AV OSS. SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DESSA PROGRAMVILLKOR ELLER DITT DELTAGANDE I PROGRAMMET. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM ANSVARET VÄLJAS I KONTRAKT, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET), ELLER ANNAT, ÄVEN OM DU HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. DET TOTALA ANSVARET FÖR HÄLSAVAL GLOBAL, DESS MODERFÖRETAG OCH DERES AFFILIATES SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DESSA PROGRAMVILLKOR ELLER DITT DELTAGANDE I PROGRAMMET SKA INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALADE TILL ATT BETALA AV DITT DELTAGANDE I PROGRAM.

Ändringsförslag

Villkoren för programmet kan ändras av Health Choices Global när som helst genom att meddela dig. Om du fortsätter att delta i programmet efter att ha meddelats om ändringarna, kommer du att anses ha accepterat ändringarna.

Övriga villkor

Dessa programvillkor är kompletterande och begränsar eller modifierar inte på något sätt Health Choices Globals andra villkor eller avtal som tillåter dig att delta i programmet och/eller använda Health Choices Globals MyAccount.

Acceptans och jurisdiktion

Genom att delta i Health Choices Global-programmet bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa programvillkor och samtycker till att vara bunden av dem. Dessa programvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales. Alla tvister som uppstår ur eller i samband med dessa programvillkor, inklusive alla frågor angående deras existens, giltighet eller uppsägning, ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales. Genom att delta i programmet samtycker du till sådana domstolars jurisdiktion.

Allmänt

Du får inte överföra ditt deltagande i programmet till någon annan part. Health Choices Global kan överlåta eller delegera någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa programvillkor till oberoende entreprenörer eller tredje part. Health Choices Global ska inte anses ha avstått från några av sina rättigheter eller gottgörelser såvida inte ett sådant avstående är skriftligt och verkställt av en auktoriserad representant för Health Choices Global. Försening eller underlåtenhet av Health Choices Global att utöva några rättigheter eller korrigerande åtgärder ska inte fungera som ett avstående från sådana rättigheter eller korrigerande åtgärder eller andra rättigheter eller korrigerande åtgärder. Ett avstående vid ett tillfälle ska inte tolkas som ett hinder eller avstående från några rättigheter eller gottgörelser vid framtida tillfällen. Alla rättigheter förbehållna.

Advertising Standards Authority (ASA) och European Advertising Standards Alliance (EASA).

Under brittiska och europeiska lagar följer Health Choices Global riktlinjerna som anges av Advertising Standards Authority (ASA) och European Advertising Standards Alliance (EASA). Om du gör inlägg på något socialt nätverk (som Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest eller LinkedIn) som en del av detta program, måste du se till att dina inlägg följer riktlinjerna som fastställts av ASA och EASA, och alla andra tillämpliga lagar, författningar och förordningar.

Om du gör ett inlägg som innehåller en rekommendation eller rekommendation, måste du tydligt avslöja alla materiella kopplingar du har med Health Choices Global, som att ta emot ersättning eller andra incitament. Du måste göra detta avslöjande på ett framträdande och lättbegripligt sätt i samma inlägg som vittnesmålet eller rekommendationen. Underlåtenhet att göra det kan leda till brott mot reklambestämmelser.

Du är ansvarig för att se till att dina inlägg på alla sociala nätverk följer villkoren för användning av webbplatsen och alla andra tillämpliga lagar, stadgar och förordningar. Health Choices Global ska inte hållas ansvarigt för att du inte följer sådana lagar och förordningar.

Fyll i kontaktformuläret för att arrangera ett möte med vårt team för att diskutera våra användarvillkor.