Vårdgrupper

Förbättra välbefinnande: Stöd till äldre vuxna i vårdhem

Eftersom medelåldern för den brittiska befolkningen fortsätter att stiga, är det avgörande att ta itu med de specifika behov och utmaningar som äldre vuxna står inför, särskilt de som bor på vårdhem. Andelen individer som är 65 år och äldre i den brittiska befolkningen har stadigt ökat från 15 % 1985 till 17 % 2010, vilket motsvarar en tillväxt på 1,7 miljoner människor. Prognoser visar att år 2035 kommer denna åldersgrupp att stå för 23 % av den totala befolkningen (Office for National Statistics, UK Census 2011).

Enbart inom England beräknas det finnas över 400 000 äldre individer som bor i vårdhem (Care Quality Commission, The state of health care and adult social care in England 2011/12). Detta inkluderar individer som får vård i boenden och vårdboenden som finansieras av råd med ansvar för socialtjänsten för vuxna, såväl som de som självfinansierar sin vård, antingen delvis eller helt.

Tyvärr upplever många äldre, inklusive de på vårdhem, utmaningar som depression, ensamhet och minskad tillfredsställelse och välbefinnande. För att förbättra deras mentala välbefinnande är det viktigt att prioritera meningsfulla aktiviteter, bevarande och utveckling av personlig identitet och tillhandahållande av lämpligt stöd för hälsotillstånd och sensoriska funktionsnedsättningar.

På vår organisation samarbetar vi med många vårdhem för att ge ytterligare stöd och omfattande bedömningar för invånarna. Vi inser vikten av att ge vårdpersonal och se till att de får adekvat utbildning och stöd för att:

  • Identifiera eventuella befintliga psykiska tillstånd, sensoriska nedsättningar eller fysiska problem som en person kan ha.
  • Observera och övervaka alla förändringar i en persons vanliga beteende eller tecken på nya tillstånd.
  • Dokumentera dessa observationer i individens vårdplan.
  • Kommunicera relevant information och bekymmer med vårdpersonal, inklusive personens läkare.
  • Känn igen när och hur man gör lämpliga remisser till relevanta hälso- och sjukvårdstjänster.

Tillgång till hälso- och sjukvård är en grundläggande rättighet för alla individer, oavsett deras vistelse på ett vårdhem. För att främja välbefinnande för vårdhemsboende och tillgodose deras fysiska och psykiska hälsobehov effektivt kan vårdhemschefer:

  • Främja samarbetspartnerskap med vårdorganisationer och yrkesverksamma.
  • Se till att remisser görs i tid när det behövs.
  • Underlätta löpande övervakning och översyn av befintliga tillstånd, med tillgång till ett omfattande utbud av primär-, sekundär-, specialist- och mentalvårdstjänster.
  • Uppmuntra praktik- och vårdhemssköterskor att engagera sig i gemensamt arbete och dela aktuell kunskap och färdigheter med andra anställda, såväl som med individer och deras familjer.

Vår organisation är specialiserad på att tillhandahålla expert och personlig vård och stöd till individer med milda, måttliga eller svåra psykiska problem, inklusive schizofreni, bipolär sjukdom, depression, ångest och borderline personlighetsstörning.

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur våra tjänster kan hjälpa ditt vårdhem att förbättra välbefinnandet för äldre vuxna, finns vårt dedikerade affärsteam tillgängligt för att diskutera och utforska potentiella lösningar som passar dina specifika behov och krav. Tillsammans kan vi ha en positiv inverkan på livet för dem som bor på vårdhem och främja deras allmänna hälsa och lycka.