Om oss

Psykiska hälsotillstånd ökar över hela världen. Främst på grund av demografiska förändringar har det skett en 13 % ökning av psykiska tillstånd och missbruksproblem under det senaste decenniet (till 2017). Psykiska tillstånd gör nu att 1 av 5 år levde med funktionshinder. Omkring 20 % av världens barn och ungdomar har ett psykiskt tillstånd, med självmord den näst vanligaste dödsorsaken bland 15-29-åringar. Ungefär en av fem personer i post-konfliktmiljöer har ett psykiskt tillstånd.

Psykiska hälsotillstånd kan ha en betydande effekt på alla områden i livet, såsom skol- eller arbetsprestationer, relationer med familj och vänner och förmåga att delta i samhället. Två av de vanligaste psykiska tillstånden, depression och ångest, kostar den globala ekonomin 1 biljon US$ varje år.

Trots dessa siffror är den globala medianen för statliga hälsoutgifter som går till mental hälsa mindre än 2 %.

Psykisk hälsa (vem. int)

Här är lite allmän information om psykisk hälsovård globalt baserat på den kunskap som finns tillgänglig fram till september 2021.

Global börda av mental hälsa: Psykiska hälsotillstånd är en betydande global börda. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer ungefär en av fyra människor i världen att uppleva psykiska problem någon gång i livet.

  • Behandlingsgap: Det finns ett betydande behandlingsgap för mental hälsa. Behandlingsgapet avser skillnaden mellan antalet personer som behöver psykisk vård och de som faktiskt får dem. Enligt WHO får i genomsnitt bara cirka 1 av 3 personer med psykiska tillstånd globalt den nödvändiga behandlingen.
  • Variation per land: Tillgången till mentalvårdstjänster varierar kraftigt från land till land. Vissa länder har väletablerade mentalvårdssystem med heltäckande tjänster, medan andra står inför betydande utmaningar när det gäller att tillhandahålla adekvat vård på grund av olika faktorer som resursbegränsningar, stigma och kulturella barriärer.
  • Låg- och medelinkomstländer: Låg- och medelinkomstländer står ofta inför större utmaningar när det gäller att tillhandahålla mentalvårdstjänster på grund av begränsade resurser och konkurrerande hälsoprioriteringar. Dessa länder kan ha färre mentalvårdspersonal, begränsad infrastruktur och lägre finansiering för mentalvårdsinitiativ

Vilka är vi och hur kan vi åtgärda bristen?

Vi är ett teknikinnovationsföretag för mental hälsa som drivs av ett uppdrag att överbrygga klyftan inom globala mentalvårdstjänster. Vår vision är att skapa en centraliserad plattform som erbjuder heltäckande och säkert psykisk hälsostöd över hela världen. Genom att implementera robusta system och processer kan vi säkerställa högsta vårdstandard för varje patient och deras familjer.

Ett av våra primära mål är att ta itu med det sociala tabut kring psykisk hälsa i utvecklingsländer, där öppna diskussioner ofta är begränsade. Genom vår plattform strävar vi efter att ge mentala hälsointerventioner till dessa underbetjänade befolkningar, vilket ger tillgång till livsviktigt stöd. Med utgångspunkt i vår erfarenhet och expertis i Storbritannien, är vi fast beslutna att sätta ett riktmärke för kvalitetstjänster som vi sträcker sig över hela världen. Denna konsekvens försäkrar patienterna att de kommer att få reglerad och säker vård, oavsett var de befinner sig.

Med ett starkt fokus på att utnyttja modern teknik har vi kapacitet att nå och betjäna individer i utvecklingsländer och regioner som påverkas av konflikter. Vi är dedikerade till att omforma tillhandahållandet av mentalvårdstjänster och utöka dess räckvidd till olika befolkningsgrupper. Genom att återinvestera våra resurser i kontinuerlig plattformsutveckling strävar vi efter att skapa en inkluderande och tillgänglig lösning som är i linje med rätten till psykisk hälsa för alla.

Vårt omfattande nätverk av experter gör det möjligt för oss att leverera våra tjänster i global skala. Genom att utnyttja kraften i avancerad teknik och effektiva metoder kan vi ta itu med lokala utmaningar som långa väntelistor och tillhandahålla bästa möjliga behandlingar och resurser nationellt och internationellt.

När vi går in i nästa fas av vår utveckling, undersöker vi hur generativ AI kan förbättra våra tjänster. Genom att förbättra bedömningar och effektivisera processer tror vi att digital AI, i kombination med affärsalgoritmer, kan revolutionera diagnostik och behandling av mental hälsa. Vårt mål är att förenkla och optimera den komplexa resa som individer står inför, säkerställa effektiva och korrekta bedömningar samtidigt som arbetsbelastningen och väntetiderna minskar. Vi är engagerade i att främja jämställdhet och att förändra mentalvården på en global skala.

Vårt engagemang för innovation och forskning är tydligt i vår nyligen insatta projektledare som är väl insatt i teknik och potentialen hos generativ AI. Med den ökande efterfrågan på mentalvårdstjänster inser vi att det är brådskande att balansera utbud och efterfrågan. Genom att dra nytta av generativa AI:s förmågor strävar vi efter att förbättra kvaliteten på initiala bedömningar och skapa en mer effektiv och rättvis miljö för psykisk hälsa för alla.

Lancet Digital Health-studien "Från löfte till praktik: mot förverkligandet av AI-informerad mentalvård" stödjer vår tro på potentialen hos generativ AI. Våra egna studier har visat lovande resultat, vilket tyder på att upp till 70 % av bedömningarna och diagnoserna kan utföras av AI, medan de återstående 30 % kräver klinisk intervention. Med denna kunskap arbetar vi för att göra mentalvårdstjänster globalt skalbara, tillgängliga och barriärfria, och utnyttjar teknikens kraft för att ge lättnad till individer över hela världen.

Tillbaka till informationen från WHO som säger:

Psykiska hälsotillstånd kan ha en betydande effekt på alla områden i livet, såsom skol- eller arbetsprestationer, relationer med familj och vänner och förmåga att delta i samhället. Två av de vanligaste psykiska tillstånden, depression och ångest, kostar den globala ekonomin 1 biljon US$ varje år.

Trots dessa siffror är den globala medianen för statliga hälsoutgifter som går till mental hälsa mindre än 2 %.

Vårt innovativa tillvägagångssätt syftar till att ta itu med de ekonomiska kostnaderna förknippade med psykisk hälsa och de begränsade ekonomiska resurser som allokeras till mental hälsa världen över. Vi är engagerade i att skapa jämlikhet för alla individer, oavsett deras bosättningsland, genom att tillhandahålla tillgång till en mentalvårdstjänst i världsklass.

Genom att utnyttja våra teknikdrivna lösningar kan vi optimera effektiviteten och minska kostnaderna, vilket gör mentalvårdstjänster mer överkomliga och hållbara. Vårt mål är att säkerställa att individer från alla hörn av världen har lika tillgång till psykvård av högsta kvalitet, vilket bryter ner barriärer som skapas av skillnader i utgifter.

Genom vår plattform kommer vi att ge individer möjlighet att prioritera sitt mentala välbefinnande utan ekonomiska begränsningar. Genom att erbjuda en förstklassig tjänst som överskrider geografiska gränser strävar vi efter att skapa en global standard som sätter ett prejudikat för excellens inom mentalvård. Vårt engagemang för innovation och jämlikhet driver oss att leverera transformativa lösningar som positivt påverkar livet för individer över hela världen, och i slutändan bidrar till att förbättra den globala ekonomin och samhället som helhet.