بخش ها

اینجا در Healthcare Global ما مشتاقیم با همه کسانی که به کمک ما نیاز دارند کار کنیم. برخی زمینه‌ها وجود دارد که برای تیم ما مورد توجه قرار گرفته و در حال رشد هستند: 

در اینجا لیستی در زیر آمده است: 

  • مراقبت شخصی/ مشتریان خصوصی
  • شرکای بیمه خصوصی
  • گروه‌های مراقبت 
  • خدمات متحدالشکل 
  • آموزش و پرورش 
  • کسب و کارهای محلی و بزرگ 
  • بخش عمومی 

تیم کسب و کار ما همیشه در دسترس شما هستند تا در مورد اینکه چگونه می توانیم کمک کنیم صحبت کنیم.