اطلاعات برای متخصصان مراقبت های بهداشتی

اگر شما یک متخصص مراقبت های بهداشتی، مانند پزشک عمومی، متخصص اطفال، روانپزشک، یا هر متخصص مراقبت های بهداشتی یا اجتماعی دیگری هستید، می توانید افراد را مستقیماً به ما معرفی کنید. ما از فرصتی برای بحث در مورد نگرانی های شما و بررسی خدمات بالقوه ای که می توانیم ارائه دهیم استقبال می کنیم. برای تعیین وقت، می توانید از صفحه رزرو ما استفاده کنید یا با شماره 0333 3390115 تماس بگیرید.

ما خدمات ارزیابی را برای شناسایی هر گونه مشکل یا چالشی که فرد جوان و/یا خانواده با آن مواجه است ارائه می دهیم. پس از تعیین وقت ارزیابی، ظرف دو هفته گزارش جامعی را تهیه می کنیم که با رضایت مناسب می تواند مستقیماً برای شما ارسال شود. این گزارش بینش دقیقی را در مورد یافته های ارزیابی ارائه می دهد.